Reglement Leden van Verdienste

Reglement leden van verdienste Seniorenvereniging Bladel.

 1. Inleiding

Een heel bijzondere manier om de waardering voor een lid, dat zich op een bijzondere wijze voor onze vereniging verdienstelijk heeft gemaakt, tot uitdrukking te brengen is de benoeming tot lid van verdienste.

 1. Voorwaarden

Bij het beoordelen van een aanvraag voor de benoeming tot lid van verdienste, spelen de volgende elementen een rol:

 • De tijdsduur waarin het lid de activiteiten heeft uitgevoerd;
 • De intensiteit waarmee deze zijn uitgevoerd;
 • Het belang van de activiteiten voor de vereniging;
 • Het al dan niet aanwezig zijn van een vergoedingsregeling voor die activiteiten;
 • De mate van verantwoordelijkheid die het lid tijdens deze activiteiten had.

Bijzondere prestaties worden al geleverd door alle bestuurs- en commissieleden. De bijzondere verdiensten van leden van verdienste dienen substantieel boven die prestaties uit te stijgen.

Als minimale voorwaarden voor een lid van verdienste kunnen als richtlijn worden gezien:

 • Bestuurslid met bijzondere verdiensten;
 • Lid met langdurige bijzondere verdiensten, uitgevoerd over een periode van meer dan 10 jaar.
 1. Procedure

De procedure voor een benoeming tot lid van verdienste is als volgt:

 • Een voordracht wordt schriftelijk ingediend bij het Dagelijks Bestuur en kan door elk lid van de vereniging worden gedaan;
 • De voordracht bevat een opsomming van relevante activiteiten die zo uitvoerig mogelijk zijn beschreven;
 • Het Dagelijks Bestuur vraagt schriftelijk advies van een (nog in te stellen) commissie;
 • Het Dagelijks Bestuur beoordeelt het uitgebrachte advies van de commissie en beoordeelt of de voorgestelde kandidaat aan de gestelde eisen voldoet; daarbij wordt nagegaan of ook anderszins geen bezwaren bestaan;
 • In het geval van instemming van het Dagelijks Bestuur wordt dit als voorstel vastgelegd in de notulen van de betreffende Algemene Bestuursvergadering.
 • In het geval van instemming door het Algemeen Bestuur wordt de betreffende draagspeld en de betreffende oorkonde, zo spoedig mogelijk, in een bijzondere bijeenkomst door het bestuur uitgereikt.
 • Bij afwijzing van een voorstel door het Algemeen Bestuur wordt de indiener schriftelijk geïnformeerd met opgaaf van redenen.

Aldus vastgesteld door het bestuur van Seniorenvereniging Bladel d.d.  8 maart 2017.